درتاریخ 1397/04/04  سرپرست بهزیستی اهواز سرکارخانم باوی بهمراه مسئول واحد پیشگیری اهواز خانم بهزادی از کمپ اقامتی ترک اعتیاد زنان فرشتگان اهواز بازدید بعمل آورد. درراستای این بازدید به بررسی مسائل و مشکلات مرکز اقامتی نیزپرداخت .

 

 

درتاریخ 1397/03/27 تعدادی  از مسئولین مراکز غیردولتی توانبخشی بهزیستی اهواز بهمراه مسئول واحد توانبخشی خانم خزامی دیداری با سرپرست بهزیستی اهواز سرکارخانم باوی داشتن که دراین دیدار مسئول مراکز ضمن اظهار تبریک به خانم باوی جهت پست سرپرستی بهزیستی اهواز،  تعدادی از مسئولین با مطرح نمودن مسائل و مشکلات مراکز ،سرکار خانم باوی اظهار داشتن که از تمامی مراکز توانبخشی جهت بررسی مسائل و مشکلات مراکز حتما از نزدیک بازدید بعمل خواهد آمد.

 

یکی از اهداف مهم سازمان بهزیستی بازتوانی و اشتغالی خانواده های تحت پوشش بهزیستی می باشد و جهت به خودکفائی رسیدن نیاز به آموزش و آگاهی در این زمینه می باشد بهمین علت درتاریخ1397/04/05 کلاس آموزشی آماده سازی شغلی زنان سرپرست خاناوار در کلینیک مددکاری احسان برگزار گردید این اموزش توسط کارشناس اشتغال سازمان بهزیستی استان سرکار خانم صفری انجام شد. پس از ازاتمام کلاس و جمع بندی مدرس بسیاری از خانوارتحت پوشش کلینیک مددکاری احسان خواستار دریافت وام خوداشتغالزایی شدند.

 

باتوجه به گزارش مشارکتهای مردمی درتاریخ 97/02/23درراستای جلب کمکهای مردمی  دراین تاریخ شورای مشارکتهای مردمی باحضور سرپرست بهزیستی اهواز سرکار خانم باوی  ومسئول مشارکتهای مردمی ونمایندگان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ،مرکز بهداشت شرق و غرب اهواز ، اداره حج و اوقاف ،شهرداری ، فرماندار وامام جمعه اهواز در سالن اجتماعات بهزیستی اهوازبرگزار گردید در این جلسه درراستای جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رفع مشکلات و رسیدگی به امور اقشار محروم و توانخواهان و هم چنین نظارت در نحوه مصرف و سیاست گذاری در مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی  مصوبات  ذیل به تصویب رسید

 

باتوجه باینکه هرسال در بهزیستی اهواز جشن گلریزان گرفته می شود دراین خصوص باتوجه به تاثیر فراوان آن درجلب مشارکتهای مردمی و اهمیت حضور خیرین دراجرایی نمودن طرح ضیافت الی رمضان جلسه ستاد ماه رمضان درتاریخ 97/02/18 باحضور سرپرست بهزیستی اهواز سرکارخانم باوی و مسئولین حوزه های تخصصی و مجتمعات دولتی و غیردولتی در سالن اجتماعات بهزیستی برگزار گردید  .پس از گفت وگو و تبادل نظرات در این خصوص راههای بهره مندی ازتوان افراد شرکت کننده در اجرای برنامه جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان با مصوبات ذیل به تصویب رسید.

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

سه شنبه, ۲۵ فوریه ۲۰۲۰
سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
سه شنبه, ۰۱ رجب ۱۴۴۱

پیوند ها