1 ـ فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت شماره 4 ـ 1 و 5 ـ 1 ( از دفتر پیشخوان )

2 ـ کپی موافقت اصولی + دو قطعه عکس پرسنلی

3 ـ تائیدیه دفتر فنی مهندسی مکان مهد کودک ( گواهی استحکام بنا ، کپی دانشنامه نظام مهندسی ، کروکی ساختمان )

4 ـ اصل تائیدیه انتظامی ترافیکی مکان مهد کودک ( روستا مهد ها معاف میباشند ) : فرم از مشارکت های مردمی

5 ـ اصل تائیدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهد کودک ( از دفتر پیشخوان )

6 ـ تائیدیه مکان مهد کودک توسط کارشناس ( گزارش )

7 ـ تصویر مدارک تحصیلی مرتبط مسئول فنی ( برابر اصل )

8 ـ گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی (مؤسس ـ مدیر ، از کانون مهدها)

9 ـ تائیدیه گزینش ( مسئول فنی ) شامل : صلاحیت فردی اماکن (فرم از مشارکت های مردمی ) ، حراست سازمان ( فرم از مشارکت های مردمی ، امضای حراست استان ) ، رابط گزینش ( فرم از دفتر پیشخوان ، امضای رابط گزینش )

10 ـ کپی فیش پرداختی به مشارکت های مردمی ( روستا مهد ها و مؤسسات خیریه معاف می باشند )

12 ـ اسامی پیشنهادی ، نمونه مهر و سر برگ

13 ـ فرم مشخصات شخصی هر عضو ( سوء پیشینه ـ عدم اعتیاد ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، کارت پایان خدمت ) . برای کارمندان رسمی سوء پیشینه نیاز ندارد ، جایگزین آن : حکم کار گزینی

14 ـ آتش نشانی ( فرم از دفتر پیشخوان )

15 ـ تعهد نامه محضری ، اجاره نامه ، کارت ویزیت (اختیاری )

16 ـ حق عضویت در کانون ( از کانون مهد ها )

17 ـ فیش کتابهای آموزشی ( 3 تا 5 سال ، انتشارات فنی  از کانون مهد ها ـ 5 تا 6 سال ، انتشارات آموزش پرورش )

18 _تجهیز کل فضاهای مهد کودک به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط و پخش

 

*متقاضی جدید التأسیس محترم ، پیش از انعقاد قرارداد ساختمان مهد کودک ، تأیید کتبی کارشناسان امور کودکان و نوجوانان ، اداره اماکن ، آتش نشانی ، بهداشت و استحکام بنا الزامیست ، در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده فرد میباشد .

1 ـ فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت شماره 4 ـ 1 و 5 ـ 1 ( از دفتر پیشخوان )

2 ـ کپی موافقت اصولی + دو قطعه عکس پرسنلی

3 ـ تائیدیه دفتر فنی مهندسی مکان مهد کودک ( گواهی استحکام بنا ، کپی دانشنامه نظام مهندسی ، کروکی ساختمان )

4 ـ اصل تائیدیه انتظامی ترافیکی مکان مهد کودک ( روستا مهد ها معاف میباشند ) : فرم از مشارکت های مردمی

5 ـ اصل تائیدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهد کودک ( از دفتر پیشخوان )

6 ـ تائیدیه مکان مهد کودک توسط کارشناس ( گزارش )

7 - تصویر مدارک تحصیلی مرتبط مسئول فنی ( برابر اصل )

8 ـ گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی (مؤسس ـ مدیر ، از کانون مهدها)

9 ـ تائیدیه گزینش ( مسئول فنی ) شامل : صلاحیت فردی اماکن (فرم از مشارکت های مردمی ) ، حراست سازمان ( فرم از مشارکت های مردمی ، امضای حراست استان ) ، رابط گزینش ( فرم از دفتر پیشخوان ، امضای رابط گزینش )

10 ـ کپی فیش پرداختی به مشارکت های مردمی ( روستا مهد ها و مؤسسات خیریه معاف می باشند )

12 ـ اسامی پیشنهادی ، نمونه مهر و سر برگ

13 ـ فرم مشخصات شخصی هر عضو ( سوء پیشینه ـ عدم اعتیاد ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، کارت پایان خدمت ) . برای کارمندان رسمی سوء پیشینه نیاز ندارد ، جایگزین آن : حکم کار گزینی

14 ـ آتش نشانی ( فرم از دفتر پیشخوان )

15 ـ تعهد نامه محضری ، اجاره نامه ، کارت ویزیت (اختیاری )

16 ـ حق عضویت در کانون ( از کانون مهد ها )

17 ـ فیش کتابهای آموزشی ( 3 تا 5 سال ، انتشارات فنی  از کانون مهد ها ـ 5 تا 6 سال ، انتشارات آموزش پرورش )

18 _تجهیز کل فضاهای مهد کودک به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط و پخش

 

*متقاضی جدید التأسیس محترم ، پیش از انعقاد قرارداد ساختمان مهد کودک ، تأیید کتبی کارشناسان امور کودکان و نوجوانان ، اداره اماکن ، آتش نشانی ، بهداشت و استحکام بنا الزامیست ، در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده فرد میباشد .

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها