ردیف نام موسسه نام مدیرموسسه نام گروه اجتماع محور نام نماینده گروه (تسهیلگر) نام محله گروه اجتماع محور آدرس محله فعالیت گروه شماره تماس مدیرموسسه
2 راه پویان سبز نوین  زهرا مهدیپور خاتم الرسل فاطمه غیبی محیط شهری منبع آب مهد خاتم الرسل 9351228253
3 راه پویان سبز نوین  زهرا مهدیپور مهد یسرا امل سلامت آموزشی حصیرآباد مهد یسرا 9351228253
4 راه پویان سبز نوین  زهرا مهدیپور مدرسه دخترانه فدک  غیبی آزموشی حصیراباد  9351228253
5 لبخند زلال  انیس ایرانپور مبارکه مهد ماه تابان
 
انیس ایرانپور مبارکه آموزشی کیانشھر خ 2 سپاه مھد ماه تابان 9368859600
6 لبخند زلال  خانم ایرانپور   مهد  مونس مادر
انیس ایرانپور مبارکه آموزشی کیانشهر فاز یک ارتش خیابان یاس دو 9368859600
7 لبخند زلال  خانم ایرانپور   مهدماه تابان انیس ایرانپور مبارکه آموزشی کیانشهر منازل سپاه خ 8 شرقی پلاک 9
9368859600
8 نسیم مهر اهواز نوع اوران پریسا احمدی  نسیم مهر آفتاب - عمار ترابی  عمار ترابی محیط شهری وکاری بیمارستان شهید بقایی اهواز منازل مسکونی آن 9169223644
9 نسیم مهر اهواز بینش  پریسا احمدی  نسیم مهر آزاد دنیا اکبری شهنی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز -آزمایشگاه روانشناسی 9169223644
10 اشراق سبز  نرگس نیسی محبت حسن سوااری - آموزشی عین دو-مدرسه شهید نیسی 9302951471
11 اشراق سبز   سارا  کاظمی نجات دانش خانم بصیری آموزشی دانشگاه علمی کاربردی 9302951471
12 اشراق سبز   خانم نصیری پور  کمپو خانم صفائی محیط شهری کمپلو- موسسه اشراق سبز 9302951471
13 اشراق سبز  نرگس نیسی -  عین دو آقای هلیجی  محیط شهری عین دو -سجد جامع 9302951471
14 بهزیستی اهواز  کریمی همکار حمیده کریمی محیط کار کمپلم شیخ بها جنوبی  33790697
19 پژواک مهر خوزستان شریفی و سردارپور شهرداری منطقه 5 فاطمه احمدی محیط کار پردیس  9355308210
20 پژواک مهر خوزستان شریفی و سردارپور شهرداری منطقه 8 فاطمه احمدی محیط کار باهنر  9355308210
21 پژواک مهر خوزستان عنافچه مهد کودک فرشته کوچک  فاطمه احمدی محیط آموزشی  کوی نبوت 9355308210
22 پژواک مهر خوزستان کرداسی  مدرسه دخترانه  فاطمه احمدی محیط آموزشی  پادادشهر 9355308210
23 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید خبینه فرج عیاشی محیط روستای خبینه علیا 9359007573
24 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید ملاشیه عبدالعلی بعاجی  ملاشیه  ملاشیه  9359007573
25 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید ملاشیه رضا عقیلی محیط روستای کریشان  9359007573
26 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید ام الطمیر محمد ژرفانی محیط روستای ام الطمیر 9359007573
27 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید سطامیه حسن عیاشی محیط روستای سطامیه  9359007573
28 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید عذیبی صبیح سلیمانی محیط روستای عذیبی 9359007573
29 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید رامزیه قاسم سلیمانی محیط روستای رامزیه  9359007573
30 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  شهید محلاتی کلثوم فاضلی محیط شهری
شهید محلاتی  9359007573
31 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید سپنتا فاضل منصوری محیط شهری سپنتا 9359007573
32 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید گلبهاران فاضل منصوری محیط شهری گلبهاران 9359007573
33 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات      محیط شهری شهرک رزمندگان 9359007573
34 اکرام مهر علی اهواز  سیف السادات  امید زعفرانیه فاضل منصوری محیط شهری زعفرانیه  9359007573
35 چراغ راه امید  خدیجه نادری       محیط شهری   916800813

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها