(اساسنامه سازمان بهزيستي كشور)


لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359 و اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در جلسه مورخ 59/04/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم بهمن 1357 مجلس شوراي اسلامي (تهيه و تنظيم از دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور)

ماده واحده ـ در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور تأمين موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و درماني و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بي سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت هاي گروه هاي داوطلب وموسسات غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها