- اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

·       توانمندسازی در جامعه تخت پوشش سازمان·       توسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب·       توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان·       توسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش·       افزایش کیفیت ارائه خدمات·       گزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدمات·       ارتقا بر حضور سازمان در سیاست گذاریهای مرتبط با آیین و لوایح مرتبط·       تقویت و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی·       تقویت حضور افراد تحت پوشش در برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری

- دفاتر زیر نظر معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

·       دفتر امور کودکان و نوجوانان·       دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی·       دفتر توانمندسازی زنان و خانواده

معاونت اجتماعي     

اين معاونت مسئول ارائه و انجام برنامه‌هاي خدمات اجتماعي بشرح زير است:

1- قادرسازي: ارائه خدمات قادرسازي به افراد و گروههائي كه بنا به دلايل اقتصادي اجتماعي و تربيتي و فرهنگي از روال عادي زندگي بازمانده ودر وضعيت اضطراري قرار دارند.

2- ارائه خدمات مددكاري و مشاوره‌اي: شامل مصاحبه، بازديد منزل وساير روشها جهت آشنايي با وضعيت اقتصادي، اجتماعي خانوادگي، جسمي، روحي وفرهنگي خانواده وارزيابي نيازهاي مددجويان.

3- ارائه خدمات حمايتي مادي و معنوي به خانواده‌هاي بي سرپرست و نيازمند كه به دلايلي از قبيل فوت، زنداني‌شدن، مفقودالاثر شدن و يا به سربازي رفتن سرپرست، طلاق و فاقد سرپرست بوده و قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي خود نیستند.

4- پرداخت كمكهاي مالي: از طريق پرداخت مستمري ماهيانه ، كمك هزينه تحصيلي و آموزشي و خدمات بيمه‌اي كمكهاي موردي غيرمستمر (مسكن، پوشاك، لوازم زندگي، سرمايه كار، جهيزيه و ) اشتغال و اشتغالزائي

 5- ارائه آموزشهاي پيش دبستاني: در مهدهاي كودك از سنين 3 ماهه تا 6 ساله با نظارت بر فعاليت مهدهاي كودك دولتي خودكفا و خصوصي.

 6- مراقبت شبانه روزي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست و جلب مشاركت مردم و افراد خيّر در امر مراقبت از فرزندان و ايجاد و توسعه مراكز شبانه‌روزي .

 7- مقابله با ناسازگاريها، انحرافات، اصلاح و ارشاد منحرفين اجتماعي جهت قادرسازي گروههاي آسيب پذير و آسيب ديده اجتماعي براي بازگشت به زندگي سالم خانوادگي و اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي

 8- ارائه خدمات آموزشي، عقيدتي، تربيت بدني، فرهنگي وبرقراري اردوهاي تربيتي براي جوانان و نوجوانان تحت پوشش در جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

خدمات فوق در قالب فعاليتهاي زير ارائه مي‌گردد:

امور شبه خانواده  امور آسيب ديدگان اجتماعي   امور زنان و خانواده   امور كودكان و نوجوانان

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

دوشنبه, ۰۴ جولای ۲۰۲۲
دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱
دوشنبه, ۰۴ ذیحجه ۱۴۴۳

پیوند ها